Als sterven dichterbij komt.. Als sterven dichterbij komt

ACTUEEL

•  Aanpassingen in werkwijze i.v.m. Corona maatregelen:

      1.  VPTZ Uden-Veghel verzorgt geen inzetten in coronaverdachte of coronapositieve situaties.
      2. VPTZ Uden-Veghel kan een andere vorm van telefonische ondersteuning door de coördinator bieden bij coronaverdachte of coronapositieve omstandigheden. Informeer hiervoor bij VPTZ Uden-Veghel.
      3. In de overige situaties werken de vrijwilligers van VPTZ Uden-Veghel volgens de richtlijnen van het RIVM. Vrijwilligers worden uit de beschikbaarheid gehaald bij twijfel of klachten.
      4. Het intakegesprek door de coördinator vindt tijdens de coronaperiode telefonisch plaats. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.


•   Jaarverslag 2021

    Het jaarverslag 2021 heeft als thema: "Doorkijk na de pandemie".
    Klik op  deze link  om het volledige jaarverslag te openen.

•   Sponsoring
VPTZ-Uden-Veghel wordt gesponsord door Theiner ICT.

Wij maken gebruik van de diensten van Theiner ICT voor onze ICT hardware en netwerk ondersteuning.
Als maatschappelijk  betrokken organisatie ondersteunt Theiner ICT ons door middel van een gereduceerd tarief voor door  haar verleende diensten.

 

 

•   Beursvloer Meierijstad
     Op 7 april 2022 hebben wij deelgenomen aan de netwerk bijeenkomst "Beursvloer Meierijstad" waarbij wij met onderstaande bedrijven een match voor ondersteuning hebben kunnen maken:

     • Mediahuis Meierijstad
     • Bibliotheek Meierijstad
     • dWise Communicatie

Deze bedrijven gaan ons helpen met het verbeteren van onze externe communicatie. Wij kijken enorm uit naar de samenwerking met hen.

•   VPTZ zoekt mensen die willen waken

     Dit artikel heeft onlangs op meierijstad nieuws gestaan. Klik op deze link om het volledige artikel te lezen. 

WIE ZIJN WIJ

Mensen willen de laatste fase van hun leven graag in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Voor de naasten is dit soms een (te) zware belasting. De vrijwilligers van de VPTZ regio Uden-Veghel kunnen dan een welkome ondersteuning bieden door tijdelijke ontlasting van de mantelzorger en ondersteuning van de professionele zorg. Onze stichting stelt zich ten doel tijd, aandacht en praktische ondersteuning te bieden aan terminale patiënten en hun naasten.
Onze nadruk ligt op de ondersteuning in de nachten; in overleg is ook inzet tijdens dagdelen mogelijk.

Wij bieden ondersteuning in de plaatsen Uden, Veghel, Boekel, St.Oedenrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Zeeland.

Onze vrijwilligers worden ingezet na afronding van een basisscholing palliatieve zorg. Zij zijn getraind in het "Er zijn".
Zij stemmen samen met u af wat u belangrijk vindt in de laatste levensfase met aandacht voor kwaliteit van leven. Zij bieden een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Zij kunnen praktische ondersteuning toepassen zoals u het gewend bent. Voor medische en professionele handelingen schakelen zij de professionele zorg in.

VPTZ Uden-Veghel is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ en heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse thuiszorgorganisaties en intramurale instellingen in de regio, ook met GGZ Huize Padua en Stichting Dichterbij.
VPTZ Uden-Veghel werkt samen met het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel en werkt volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliatief, 2017)

ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

Wij willen u met liefde ontlasten zodat u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is in deze laatste fase.

Wij bieden ondersteuning als de terminale fase aanbreekt. Indien u twijfelt of deze fase van toepassing is, adviseren wij u om te overleggen met uw thuiszorgorganisatie of huisarts. Iedere betrokken partij in de palliatief terminale fase kan ondersteuning van de VPTZ aanvragen (familie, thuiszorg, huisarts, maatschappelijk werk of ziekenhuis). Men kan ons iedere dag benaderen voor een inventarisatie of het opstarten van een zorgvraag. We starten echter niet meer op na 16 uur en in het weekend of op feestdagen. Bij spoed heeft telefonische benadering de voorkeur. Na een aanvraag hanteren we de volgende werkwijze:

 • Plannen van een intakegesprek door de coördinator van VPTZ. Meestal nog dezelfde dag. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werkwijze van VPTZ toegelicht. Men inventariseert hoe u het liefst ondersteund wilt worden, probeert een inschatting te maken welke zorg nodig is en of er duidelijke afspraken met de professionele zorg bestaan om tot een volledige en veilige samenwerking met de vrijwilligers te komen.
 • Indien besloten wordt om met een inzet te starten, informeert de coördinator de betrokken vrijwilligers, de thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts. Zij blijft gedurende de hele inzet aanspreekpunt voor familie en professionals en is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
 • In de meeste gevallen start de vrijwilliger al dezelfde avond. Vanaf 23 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Van de naasten wordt gevraagd om bij aanvang aanwezig te zijn voor een korte kennismaking met het huis en voor aflossing om 7 uur.
 • In principe worden hierna, per week, twee nachten door de vrijwilligers van de VPTZ ingevuld. De thuiszorg overlegt met de naasten hoe de overige nachten opgelost worden.
 • Met een contactpersoon uit het mantelzorgnetwerk evalueert de coördinator éénmaal per week over de ervaringen met de vrijwilligers en het verloop van het ziektebeeld zodat onze vrijwilligers steeds goed geïnformeerd beginnen. We proberen zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in uw situatie in te plannen.
 • De inzet stopt bij opname in een hospice, bijna-thuis-huis, verpleeghuis of bij starten van 24-uurs thuiszorg, bij herstel (bij chronische ziektebeelden) of na overlijden.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) verrichten belangrijk werk. Als mensen in hun eigen omgeving willen sterven en ondersteuning hierbij nodig hebben, wordt een beroep gedaan op de mantelzorgers. Soms wordt hulp bieden te zwaar voor mantelzorgers. Om de thuisverzorging toch vol te kunnen houden, kunnen VPTZ vrijwilligers de terminale cliënt en zijn mantelzorger ondersteunen.

VPTZ Uden-Veghel is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers; mannen en vrouwen die het mede mogelijk maken dat mensen in de laatste levensfase thuis ondersteund kunnen worden.

•  Functie profiel vrijwilliger dag- en nachtzorg.

                               Klik op deze link voor meer informatie.

Twee maal per jaar start de basistraining voor nieuwe vrijwilligers.
Informeer in welke groep je kunt aansluiten.

INTERESSE?

Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar info@svptz.nl of bellen naar 0413-820305 / 06-12114606.

Wij geven u graag nadere informatie.

DE VRIENDENKRING

De vriendenkring symbolisch voor de VPTZ vrijwilliger

Stevig

Het beeld heeft een stevige basis, het kan tegen een stootje zonder om te vallen. Ook vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ staan stevig in hun schoenen. Dat moet ook wel, want ze komen in bijzondere situaties en moeten dan hun mannetje staan.

Stevigheid geven wij vorm door middel van:
betrouwbaar, flexibel en evenwichtig te zijn.

Steun

Het beeld laat zien: samen sta je sterk. Als mensen elkaar ondersteunen staan ze sterker. Vrijwilligers en coördinatoren van VPTZ zijn een steun voor de terminale cliënten en mantelzorgers. Steun geven wij vorm door middel van: “Er Zijn”. Dit kan inhouden: praktische ondersteuning bieden, respect hebben en jezelf kunnen aanpassen, een open houding en goed kunnen luisteren wat de ander bezighoudt.

Licht

Het beeldje biedt ruimte aan een kaars. Als je deze ontsteekt geeft hij licht en warmte. De vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ willen een lichtpunt en warmtebron zijn voor de terminale cliënten en hun mantelzorgers.

Dat geeft jezelf en de ander een heel goed gevoel!

DONEREN

Dit mooie werk in de toekomst voorzetten? Help ons!

Subsidies dekken de kosten van de Stichting VPTZ regio Uden-Veghel niet helemaal. Veranderingen in het subsidiestelsel kunnen invloed hebben op onze financiële positie. Daarom zijn donaties meer dan welkom en voor de toekomst wellicht noodzakelijk om dit mooie werk te kunnen voortzetten. Uw gift wordt besteed aan bijscholing en ontspanning van onze vrijwilligers.

Giften kunnen worden gestort op:
Rabobank :  NL05RABO0168827301
ten name van: VPTZ regio Uden - Veghel
o.v.v. contactgegevens afzender

INFO ZORGPROFESSIONALS

Als professional signaleert u, in de terminale fase, vaak als eerste de overbelasting bij een mantelzorger of een situatie met een klein sociaal netwerk. Juist voor deze situaties is VPTZ bedoeld.

Nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg

Zoals bijgaand stroomschema (klik op deze link voor het schema) laat zien is er voortaan een nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg beschikbaar. Deze bestaat uit de mogelijkheid voor de cliënt of mantelzorg om telefonisch contact te zoeken met de coördinator van VPTZ voor een gesprek over de huidige situatie, ervaringen en reflectie. Het is bedoeld als aanvullende zorg op de huidige professionele zorg. De coördinator is hiervoor zowel ’s nachts als overdag telefonisch bereikbaar. Dit gesprek zal gevoerd worden volgens de visie van het “Er zijn” zoals ook onze vrijwilligers die tijdens een normale inzet hanteren.

Werkwijze:

 • Aanmelding voor telefonisch overleg vindt plaats als de aanvraag van een normale inzet. De zorgprofessional heeft toestemming gevraagd aan de betrokkenen.
 • De coördinator neemt de normale intakegegevens op van de zorgprofessional.
 • De coördinator neemt telefonisch contact op met de cliënt en/of mantelzorger. Tijdens dit gesprek zal de coördinator de werkwijze van VPTZ toelichten en in het kort de huidige stand van zaken over de vier domeinen van de palliatieve zorg in kaart brengen zoals we dit normaliter tijdens een intakegesprek uitvoeren.
 • Hierna zal de coördinator afspreken hoe een cliënt en/of mantelzorger telefonisch benaderd wil worden. T.w: ’s nachts en/of overdag. Op afgesproken tijdstippen of alleen bij behoefte. Ook afspraken over de manier waarop men de werkwijze wil evalueren om waar nodig aan te passen.
 • Indien de vragen of problemen tijdens een telefonisch overleg van verzorgende of verpleegkundige aard zijn, zullen wij de zorgprofessional inschakelen.
 • Als een gesprek in de afgelopen 24 uur heeft plaats gevonden, zal de coördinator dit via mail of telefonisch overdragen aan de eindverantwoordelijke van zorg, zodat u het verslag in uw eigen rapportage kan overnemen.
 • Bij afsluiting van de zorgvraag blijven de bestaande afspraken rondom afmelding van de zorg bij VPTZ van kracht.

 

Bij vragen kun je het beste contact met ons opnemen. Het is op geen enkele manier onze bedoeling om jullie waardevolle werk over te nemen. We zijn ons bewust dat deze werkwijze niet in alle situaties een oplossing biedt.

 

Normale werkwijze:

Markering terminale fase.
In de praktijk is het soms lastig om de terminale fase te duiden. Hiervoor bieden wij u graag een hulpmiddel aan. De suprise question, die bedoeld is als markering bij aanvang van de palliatieve fase, wordt als volgt aangepast aan de terminale situatie:
“Verbaast het mij als de cliënt binnen drie maanden zou komen te overlijden?”
Als het antwoord is dat u hier niet verbaasd over zou zijn, kunt u overleggen met collega’s/wijkverpleegkundige en elkaars zienswijze delen. Als ieder meent dat het antwoord bevestigd wordt, kunt u daarna overleggen met de hoofdbehandelaar. Die bepaalt of het aan de orde is om de terminale fase bespreekbaar te maken met cliënt en familie. Als dit het geval is, kunt u ook overwegen om VPTZ in te schakelen. Het is noodzakelijk dat de cliënt en familie hiervoor hun goedkeuring geven. U kunt hen voor achtergrondinformatie informeren over onze site.

Aanmelding aanvraag VPTZ.
Bij inzet op dezelfde dag of gecompliceerde casuïstiek heeft telefonische aanmelding de voorkeur.
In de andere gevallen kan aanmelding via mail.

Tijdens de aanname van een aanvraag maken wij gebruik van een vragenlijst, waarmee we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het intakegesprek, de administratieve afhandeling en de informatie aan onze vrijwilligers.
Klik op de link hieronder voor de vragenlijst, zodat u de benodigde gegevens voor aanmelding alvast kunt verzamelen en de aanvraag vlot verloopt.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.
VPTZ regio Uden-Veghel e.o.

Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
info@svptz.nl

Telefoon: 0413-820305
Voor urgente zaken: 06-12114606
Privacy verklaring VPTZ Uden-Veghel: Download hier.
Preventie- en integriteitsbeleid VPTZ Uden-Veghel - Gedragscode: Download hier.
Vertrouwenspersoon: Voorzitter W. Oosten

https://www.facebook.com/Vptz-Uden-Veghel

x
without
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
no
yes
off
on
off